สร้างสระว่ายน้ำ จะต้องขออนุญาตหรือไม่???

ถ้าสระว่ายน้ำมีความจุเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร จะถือเป็นอาคารที่จะต้องขออนุญาตก่อสร้าง ตามกฏกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเรื่องสระว่ายน้ำนอกอาคารต้องมีขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จึงจะเข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาในเรื่องสระว่ายน้ำ ดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ของบทนิยามคำว่า “อาคาร” ในมาตรา 4 มาตรา 5 (3) และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
1. ให้สิ่งที่สร้างขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.1 ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
1.2 สระว่ายน้ำภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
1.3 กำแพงกันดินหรือกำแพงกั้นน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป
1.4 โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างนั้นตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป และมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.5 สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นนอกจากข้อ 1.1 , 1.2 , 1.3 และ 1.4 ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
2. สิ่งที่สร้างขึ้นตามที่กำหนดในข้อ 1 ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในราชการ กิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยระยะระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

19,654 total views, 7 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.