การทำความสะอาดถังกรองสระว่ายน้ำ

ถังกรองสระว่ายน้ำ เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สาคัญในระบบสระว่ายน้า หากเราต้องการที่จะให้ ” น้ำ ” ในสระว่ายน้ำของเรามีคุณภาพที่ดี ถังกรองของเราก็ควรจะมีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เราจึงขอนาเสนอวิธีการทาความสะอาดถังกรอง ซึ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆสาหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป ดังนี้
วิธีการล้างทาความสะอาดเครื่องกรองทราย จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน แบ่งเป็นแบบทั่วไป และ แบบเปลี่ยนทรายถังกรอง
1.การล้างถังกรองแบบไม่เปิดฝาถังกรอง (Back wash / แบบล้างย้อน)
คือขั้นตอนการล้างถังกรองสระว่ายน้ำ ที่นิยมใช้โดยทั่วไป มี “มัลติพอร์ตวาวล์” ควบคุม ให้สังเกตแรงดันที่เกจ์วัดความดัน(Pressure gauge) ถ้าขึ้นเกิน 20-30 PSI ให้ทาการล้างเครื่องกรองทุกครั้ง หากเดินเครื่องที่ความดันดังกล่าวต่อไปแล้วจะทาให้แรงดันตกคร่อมที่ถังกรองกับมอเตอร์ปั้มน้ำทาให้มอเตอร์ร้อนจนไหม้และอาจเกิดการรั่วซึมได้ เนื่องจากความร้อนที่สะสมมากจนเกินไป จะทาให้วัสดุซีลต่างๆเสื่อมสภาพได้ หรือหากต้องการทาความสะอาดทรายกรองเป็นประจา ก็สามารถทาได้ทุก 2 สัปดาห์
ก่อนการล้างเครื่องกรอง ให้ปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั้มน้ำทุกครั้ง แล้วทาการปรับตาแหน่งมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตาแหน่ง “Back wash” จากนั้นจึงเปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั้มน้ำเพื่อเดินเครื่อง สังเกตน้ำในหลอดแก้วบริเวณ “มัลติพอร์ตวาวล์” หากใสแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการ “Back wash”

*** หมายเหตุ *** หากใช้ระยะเวลาในการดาเนินการในขั้นตอนนี้นานจนเกินไป จะต้องเติมน้าและสารปรับสภาพน้า ลงไปในสระว่ายน้ำเพิ่มเติม เพราะน้าที่ทาการ “Back wash” จะเป็นน้าทิ้งไม่สามารถนากลับมาใช้ได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้ระยะเวลาเกิน 2-3 นาที (ยกเว้นตอน Start Up ที่ต้องทาความสะอาดทรายในถังให้สะดาดก่อนการ Run ระบบกรอง) *** เพิ่มเติม *** ท่านอาจสังเกตเห็นคาว่า “RINSE” บน มัลติพอร์ตวาวล์ นั่นคือขั้นตอนการทางานต่อจากการ “Back Wash” นั่นเอง ขั้นตอนนี้เป็นการล้างตะกอนหรือสิ่งสกปรกที่ยังค้างอยู่ในท่อกรอง หลังจากการที่เราทาการ “Back wash” แล้ว โดยการ “RINSE” คือการล้างท่อกรอง ให้ไปในทางเดียวกับตาแหน่งตัวกรองของระบบสระว่ายน้า และเป็นการปรับทรายในถังกรอง ให้พร้อมสาหรับการกรองครั้งต่อไป (ควรใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ในการดาเนินการ)


2. การล้างถังกรองแบบเปิดฝา (การเปลี่ยนทรายถังกรอง)
เมื่อเราเปิดการใช้งานเครื่องกรองทรายไปถึงระยะหนึ่ง (ประมาณ 3-4 ปี) ทรายในถังกรองจะเริ่มหมดประสิทธิภาพในการกรอง เนื่องจากเม็ดทรายกรอง จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเม็ดเหลี่ยมเรียงตัวกันแน่น ในกรณีที่เราใช้งานอย่างต่อเนื่อง เหลี่ยมของเม็ดทรายจะกร่อน ทำให้น้ำไหลผ่านได้ง่าย และการดักจับฝุ่นหรือตะกอนในสระว่ายน้า จะต่าลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงต้องทาการเปลี่ยนทรายกรองใหม่
เมื่อเราเตรียมทรายกรองใหม่และอุปกรณ์ในการถอด-ติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มกันเลย
2.1 ปิดปั้มน้ำ
2.2 ปิดวาล์วดูดตะกอน วาล์วสะดือ วาล์วแท้งค์น้ำล้น และวาล์วส่งน้าเข้าสระ
2.3 ปิดวาล์วที่ส่งน้าเข้ากรองทรายทั้งหมด เพื่อลดแรงดันในถังกรอง เปิดฝาจุกเดรนน้าด้านล่าง เพื่อเดรนน้าในถังกรองออกทั้งหมด
2.4 เปิดฝาถังกรอง (ในกรณีเป็นถังกรอง side mount ฝาเปิดจะอยู่ด้านบน และ ถังกรอง Top mount จะต้องถอด”มัลติพอร์ทวาวล์”ออกเท่านั้นโดยไขน็อตออกทุกตัว จากนั้นค่อยๆดึง มัลติพอร์ทขึ้นมาอย่างระวัง เพราะ หากคุณดึงหรือหมุนแรงเกินไปท่อแกนกลางอาจแตกหักได้ จากนั้น ใช้เทปกาวปิดปากท่อแกนกลางเพื่อป้องกันทรายร่วงเข้าไป)
2.5 คนทรายในถังกรองให้ทั่ว แล้วค่อยๆใช้ถ้วยพลาสติกตักทรายออก ” ห้าม! “ ใช้โลหะหรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ เพราะอาจทาให้ถังกรองขูดขีดแตกและอาจโดนไส้กรองหรือสายอากาศภายในเครื่องเสียหายได้ เมื่อตักทรายออกจนถึงหัวกรองของไส้กรองแล้ว ค่อยๆนาแกนไส้กรองขึ้นมา เพื่อนาทรายที่เหลือ ออกได้สะดวกมากขึ้น และตรวจสภาพไส้กรองว่ายังใช้งานได้หรือมีชิ้นส่วนใดที่ชารุดเสียหายต้องเปลี่ยนหรือไม่
2.6 หลังจากเอาทรายกรองที่เสื่อมสภาพออกแล้ว ให้ใช้น้าล้างทาความสะอาดถังกรอง และปิดฝาจุกเดรนน้าด้านล่าง (หลังจากนั้นให้เติมน้าลงในถังกรองก่อนเพื่อลดแรงกระแทกตอนที่เราเททรายลงไป) ใส่ไส้กรอง เติมทรายและน้ำเข้าไปดังเดิม ก่อนปิดฝาหรือ ติด “มัลติพอร์ทวาวล์” กลับเข้าไป ตรวจสภาพ โอริงด้วยว่ายังมีความยืดหยุ่นดีอยู่หรือไม่
2.7 เปิดวาล์วในระบบการทางานปกติ รวมถึงวาล์วน้ำทิ้ง เลื่อน”มัลติพอร์ทวาวล์” ไปยังโหมด “Back wash” เปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั้มน้ำ เพื่อล้างทาความสะอาดฝุ่นละอองสิ่งสกปรกที่ติดมากับทรายกรองใหม่ออกไปก่อน สังเกตุน้าในหลอดแก้วหากใสแล้วจึงหยุด Back wash ได้ และ ที่สาคัญ “อย่าลืม !” ปรับทรายกรองด้วยโหมด “Rinse” ก่อนใช้งาน
2.8 ปิดสวิทซ์ไฟมอเตอร์ปั้มน้ำ แล้วปรับมัลติพอร์ทวาวล์ เป็น โหมด FILTER เพื่อให้ระบบกรอง ทำงานได้อย่างปกติ ปิดวาล์ว
2.9 เปิดวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในตาแหน่งเหมือนเดิม เปิดการทางานของระบบกรองสระว่ายน้ำได้ปกติ


10,294 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.